Saiki * Unpredictable * live_glsl

Saiki * Unpredictable * live_glsl

Проектът ще покаже две видео инсталации на Vss Ess (Берлин) и един визуален пърформанс на Petko Tanchev/nemko-fi (Пловдив) в пространството на PLOVEDIV.

***

Vss Ess е визуален артист роден в България, понастоящем живее в Берлин. След като завършва бакалавърска степен по визуални изкуства в София, той се премества в Милано където започва магистърска програма по пространствен дизайн. През последните четири години той работи като визуален артист в Берлин, където си сътрудничи с различни музикални продуценти и артисти. Основните теми в неговата работа са вдъхновени от градския начин на живот и опитът да улови уникалната му атмосфера. Творбите на Vss Ess могат да бъдат описани като пътуване през ониричното и изследване на човешкия ум и неговото поведение. В представянето на творбите си той често използва различни техники за холограма. Неговият творчески процес е покана към зрителя да разшири кръгозора си и да забрави всички социални граници.

*

Сайки (Психе)
холограмна видео инсталация

От древни времена, търсенето на истината за нашето съществуване е било винаги една от водещите фикс идеи на човечеството. Мнозина вярват, че основното разбиране на човешката природа се намира вътре в самите нас. Обединението на ум, съзнание и подсъзнание. Нещо видимо за душата, но невидимо за очите. В днешно време ние се опитваме да изразим тези ценности чрез дигитални репродукции на вътрешната ни същност. Разкривайки, чрез използването на нови технологии, причината и целта на нашето съществуване. Със стремеж да разрушим егото си и да се издигнем над него, за да излезнем на нашия собствен път. Нещо като терапия, в която натискаш бутона и то изгаря.

Пърформър: Нина Браунщайнер
Реализация: Vss Ess
Инсталацията е представена за първи път в KOOKOO @OHM Gallery, Берлин през 2014.

*

Непредсказуема
холограмна видео инсталация

Интроспекция върху различните аспекти на живота, която се опитва да определи границите между материалното и духовното. Посвещение на митът за пещерата на Платон: „Ние, окованите, виждаме само сенките, които се отразяват в дъното на пещерата; чуваме само думите, които някои от сенките произнасят. Ала може да се случи така, че някой от окованите да се освободи. “

Пърформър: Кара Норти
Реализация: Vss Ess
Инсталацията е представена за първи път в KOOKOO @OHM Gallery, Берлин през 2016.

***

Петко Танчев е визуален артист и сценограф, понастоящем живее и работи в Пловдив. Завършва специалност „Сценография“ на Национална Художествена Академия – София през 2008 и магистърска степен на програма „Проектиране на авторски визуален спектакъл“ през 2010. Има реализирани редица сценографски проекти и видео инсталации за театрални постановки в страната и участва активно като автор в национални и международни фестивали. От 2016 е куратор на Creative Media Lab – модул за дигитални изкуства в „Нощ на музеите и галериите Пловдив“.
В своите проекти той използва компютърен хардуер и средства за визуално програмиране, за да създава генеративни образи, интерактивни системи, 3D анимация, видео. Неговите виртуални светове преосмислят аспектите на физическата действителност, като я изпълват с различен смисъл и значение. Често работи в спецификата на конкретно пространство (site-specific) и е винаги готов да експериментира с нови медии и съвременни технологии. Друга негова реинкарнация е nemko-fi, VJ артист в популярния аудиовизуален колектив Мелформатор.
В момента преподава „Инструменти за визуално програмиране“ в магистърска програма „Дигитални изкуства“ на НХА и работи като видео дизайнер на свободна практика и мултимедиен артист.

*

live_glsl
визуален пърформанс

nemko-fi ще импровизира на живо със софтуера KodeLife, за да генерира експериментални аудио реактивни изображения чрез glsl код

*** *** ***

Saiki * Unpredictable * live_glsl

Saiki * Unpredictable * live_glsl

The project will present two video installations by Vss Ess (Berlin) and a visual performance by Petko Tanchev/nemko-fi (Plovdiv) in the space of PLOVEDIV.

***

Vss Ess is a video artist born in Bulgaria and now based in Berlin. After obtaining a BA in Visual Arts in Sofia, he got offered a scholarship to go and study in Milan where he completed a MA program in Space Design. He has now been working as a visual artist in Berlin for the past four years collaborating with music producers and performers.
His main topics are inspired by the city in the search to capture it’s very unique atmosphere. His works could be described as a journey through the oneiric, an exploration of humans mind and behaviors.
Often he likes to present his works using different techniques such as projecting on different materials (usually not used for that matter) or holograms. His creative process is an invitation to broaden our horizons and to let go of social boundaries.

*

SAIKI [Psyche]
hologram video installation

Since the ancient times, searching the truth about our existence has always been one of humanity’s leading obsession. Many believe that the fundamental understanding of human nature resides within ourselves. The union of mind, consciousness and unconsciousness. Something visible to the soul but invisible for the eyes. Nowadays we are trying to express that value through digital reproductions of our inner selves. Unveiling, through the use of new technologies, the reasons and purpose of our own existence. Our aim is to destroy the ego and to transcend it in order to access
our real nature. Something like a therapy pressing the button and burning it.

Performer : Nina Braunsteiner
Realization: Vess Ess

Presented for the first time in KOOKOO @OHM Gallery, Berlin in 2014.

*

UNPREDICTABLE
hologram video installation

An introspection on various aspects of life trying to define the limits between material and spiritual. A dedication to Plato’s myth Allegory of the cave: “The people watch shadows projected on the wall from things passing in front of a fire behind them, and they begin to give names to these shadows.”

Performer: Cara Nortje
Presented for the first time in KOOKOO @OHM Gallery, Berlin in 2016.

***

Petko Tanchev is a visual artist and scenographer based in Plovdiv, Bulgaria. He graduated „Scenography“ of National Art Academy, Sofia in 2008 and a master’s degree program „Design of original visual performance“ in 2010. He realized a number of stage design projects and video installations for theater performances in the country and actively participates as an author in national and international festivals. Since 2016 is the curator of Creative Media Lab – a module for digital arts in „Night of Museums and Galleries Plovdiv“.
Petko uses computer hardware and visual programming tools to create generative images, interactive systems, 3D animation and video. The virtual worlds he creates reconsider the aspects of the physical reality by adding a different meaning and content to it. He often works in the specifics of a particular space (site-specific) and is always willing to experiment with new media and contemporary technology. Another his reincarnation is nemko-fi, VJ artist in audiovisual collective Melformator..
Currently he teaches „Tools for visual programming“ in MA „Digital
Arts“ at the National Art Academy – Sofia and works as a freelance video designer and media artist.

*

live_glsl
visual performance

nemko-fi will improvise in real-time with the software KodeLife to generate experimental audio reactive images via glsl code